Trenéři
 

Motorické testy mimo led, na ledě a funkční vyšetření (JUN, SD, MD)

K účinnému řízení je nezbytné definovat stav výchozí, průběžný a cílový. Důležité je vždy vědět, na které tréninkové ukazatele se při kontrole zaměřit. Pochopení smyslu, podstaty a přístup ke kontrole trénovanosti je zásadní.

Velmi často se stává jediným a hlavním ukazatelem stavu trénovanosti výkon při utkání, který svědčí o celkové integraci všech faktorů, jež ho tvoří.

Abychom mohli zjišťovat stav dílčích determinant, které vytvářejí individuální herní výkon hráče, je potřebná analytická informace o stavu těchto dílčích částí.

Vycházíme z požadavku současných trendů hry s jasnými nároky na důležité atributy hry, jako je aktivní forčekink, včasný bekčekink, okamžitý a rychlý přístup k soupeři, tlak na kotouč, přečíslování. To klade stále větší požadavky na hráčovu kondici, odolnost, kvalitu a intenzitu bruslení, elitní dovednosti – a to vše ve stále se zmenšujícím herním prostoru a v kratším časovém úseku, často ve zlomku sekundy.

A právě k tomu, využíváme všech dostupných možností (testů), kterými mohou být:

 • motorické testy všeobecné připravenosti mimo led (k zjišťování úrovně pohybových schopností /tělesných kapacit/ a pohybových dovedností)
 • funkční vyšetření (pro zjišťování úrovně změn vnitřního prostředí)
 • speciální testy na ledě (zjišťování úrovně specifických pohybových schopností a dovedností na ledě),
 • testy DNS (Core, testy stabilizační funkce)
 • testy korových funkcí
 • specifická a nespecifická psychologická vyšetření, antropometrická vyšetření, atd.
Podstatné je, aby správný přístup k tréninku a zlepšení monitorovali a hodnotili nejen trenéři, ale odhodlání se zlepšovat a být připravený, měli především samotní hráči. To je důležité pro hru, trénink a v neposlední řadě i pro validní diagnostiku.
Hráč jako individualita si svým pozitivním přístupem a zlepšováním úrovně dovedností a schopností buduje lepší postavení v týmu.

Jsme si vědomi, že z atleta neuděláme hokejistu, ale cílem je, aby hráč na sobě pracoval, byl dobře připravený, odolný a chtěl se zlepšovat.

Význam testování v kondiční připravenosti hráče:

 • dobře připravený hráč je méně náchylný ke zraněním - výzkumy ve švédském Djurgardenu prokázaly korelaci: vyšší VO2 max. = nižší riziko únavových zranění měkkých tkání (třísla, přitahovače, klouby)
 • vydrží delší dobu hrát ve vysoké intenzitě více střídání, více utkání, celou sezónu
 • oproti průměrnému hráči, který je schopen vygenerovat jen krátkodobě obrovské množství explozivní síly, má trénovaný jedinec (díky kombinaci kvalitního tréninku a správné výživy) vyšší anaerobní zásoby, které mu umožňují silově pracovat opakovaně a po delší dobu (a právě tuto schopnost můžeme testovat)
 • je úspěšný v osobních soubojích, prosadí se na malém prostoru, dostane se do brankových šancí
 • prodlouží si hráčskou kariéru
Kontrola stavu trénovanosti má v českém hokeji dlouhodobou tradici. V celé její historii se vždy hledaly možnosti, jak co nejúčinněji a nejpřesněji zjistit stav určité dílčí determinanty, ze kterých sestává individuální výkon hráče. Neustálá jejich inovace je toho důkazem.

Testování v jakékoli formě a podobě je také běžnou záležitostí všech hokejově vyspělých zemí (Kanada, USA, Finsko, Švédsko, Rusko), stejně tak v ostatních profesionálních soutěžích, jako například v basketbalové NBA a americkém fotbalu v NFL. V některých z nich jsou hráči přímo posedlí testováním a hodnocením své úrovně pohybových schopností a dovedností. Jsou známy testové baterie sestávající i z 30 testů. Funkční vyšetření v podobě Wingate testu a zátěžového testu VO2max jsou praktikována v NHL, KHL, ve finských a švédských soutěžích. Požadavky na jejich hodnoty se běžně objevují v profesionálních hráčských smlouvách.

Z uvedených důvodů předkládá TMK a Sportovní oddělení ČSLH trenérům a hráčům inovovaný soubor motorických testů a funkčních vyšetření pro kategorie juniorů, staršího a mladšího dorostu. Na zavedení nové testovací baterie se podíleli i kluboví trenéři, bylo využito zkušeností ze zahraničí. Testy byly vybrány tak, aby obsáhly rovnoměrně co nejširší škálu pohybových schopností a dovedností mimo led.
Zásadními kritérii pro selekci jsou specifičnost, validita, objektivita a spolehlivost.Důraz byl kladen na jednoduchost v organizaci a jednoznačnost provedení.

Validita a objektivita testů by měla být zajištěna:

 • detailním seznámením se s pokyny k provádění testů, a to jak trenéry, tak i hráči – přesnost, stejný „metr“ na všechny (oblíbenci) apod.
 • vhodným zapracováním (rozcvičením)
 • dodržením pořadí testů
 • použitím stejných pomůcek
 • stravou (jídlo nejpozději 3 hodiny před, průběžné doplňování tekutin a výživových doplňků)
 • v rámci možností zajištěním přibližně stejných vnějších podmínek – nadmořská výška, déšť, povrch, kvalita obuvi
 • interními podmínkami – únava, spánek, nemoc, medikace, dehydratace, motivace a emoce, zkušenost s testy

Jaký benefit testy mohou přinášet:

 • predikci další výkonnosti
 • ukazují na slabiny, rezervy jedince a potažmo celého týmu
 • ověří správnost tréninkového programu – dochází ke zlepšení
 • předcházejí přetrénování
 • motivují hráče – podporují sebedůvěru a mohou vypěstovat vůli se zlepšovat
 • navozují soutěživou atmosféru, což může pozitivně ovlivnit trénink a celkové klima v mužstvu
 • mohou být pomocným ukazatelem připravenosti po zranění, nemoci či jiném dlouhodobějším výpadku
Uváděné požadavky je třeba chápat ne jako povinnost vůči řídícím orgánům ČSLH, ale jako určitý nástroj, který může přinést mnohá pozitiva při zvyšování úrovně výkonnosti jednotlivých hráčů. Testování neslouží v žádném případě k hodnocení typu špatný - dobrý. Cílem by mělo být zjištění výchozí úrovně dílčích částí u každého jedince se snahou je zvýšit či zdokonalit, a tím přispět ke kvalitnějšímu výkonu celého mužstva. Dobře motivované hráče testy mohou povzbudit, vést k usilovnějšímu tréninku a dodat více chuti se zlepšovat.

Závazné termíny pro motorické testy mimo led
(červen 2016)

ČSLH vypisuje povinné testy na závěr přípravného období pro všechny kategorie JUN, SD, MD v termínu od 20. do 22. června 2016 (testuje se ve dvou dnech po sobě na začátku týdne, po dni odpočinku).

Termín odeslání výsledků na ČSLH: 29. červen 2016.

Extraligy JUN a SD od pondělí 20. do úterý 21. června 2016

 • Pondělí 20. června 2016:
  • 1. Rychlost (agility)
  • 2. Rychlost (agility-hokej)
  • 3. Šplh (komplexní síla)
  • 4. 6-ti skok (odrazová síla)
  • 5. Flexibilita (předklon)
  • 6. Flexibilita (sepnutí rukou)
  • 7. Překážka - přeskoky (anaerobní silová vytrvalost)
 • Úterý 21. června 2016: 
  • 8. Běh 3x 200 m (anaerobní vytrvalost)
  • 9. Benčpress opakovaně (silová vytrvalost)
  • 10. Běh 1500 m (aerobní vytrvalost)

Extraliga MD od úterý 21. do středy 22. června 2016

 • Úterý 21. června 2016: 
  • 1. Rychlost (agility)
  • 2. Rychlost (hokej)
  • 3. Rychlost (komplex)
  • 4. Šplh (komplexní síla)
  • 5. 6-ti skok (odrazová síla)
  • 6. Flexibilita (předklon)
  • 7. Flexibilita (sepnutí rukou)
  • 8. Překážka - přeskoky (anaerobní silová vytrvalost)
 • Středa 22. června 2016: 
  • 9. Běh 3x 200 m (anaerobní vytrvalost)
  • 10. Sed-leh (silová vytrvalost)
  • 11. Běh 1500 m (aerobní vytrvalost)
Nutné je dodržovat rozložení testů do dvou dnů a pořadí testů. Testy v 1. den se provádějí po dni odpočinku a poté se již netrénuje. Testy 2. den následují po adekvátním rozcvičení.

Popis červnových testů
:
Pořadí provádění, testovaná schopnost (kapacita), název testu, hodnotící kritérium, poznámky a specifikace:
 • pro kategorie JUN, SD v sezóně 2016/17 ke stažení ZDE
 • pro kategorii MD v sezóně 2016/17 ke stažení ZDE

Závazné termíny pro funkční vyšetření v sezoně 2016/2017
(září 2016)

Platí jen pro ELJ a ELSD.

Funkční vyšetření v podobě Wingate testu provedou kluby nejpozději do 30. září 2016. Možné termíny Wingate testů sdělí Doc. Heler (FTVS Praha), testy VO2 max. si kluby zajišťují samy. Výsledky Wingate testu kluby nezasílají.

Zátěžový test VO2max provedou kluby nejpozději do 30. září 2016. Formulář pro záznam testů VO2max ke stažení ZDE. Termín odeslání výsledků na ČSLH: do 9. října 2016.

Hráči - reprezentanti budou navíc průběžně v celém roce testováni i na reprezentačních srazech, a to namátkově ve vybraných disciplínách. Výsledky z klubů a z reprezentační akce tak budou moci být porovnávány. Bude kladen důraz na celoroční kondiční trénink a jeho průběžnou kontrolu.

Závazné termíny pro testy mimo led a na ledě
(prosinec 2016)

Kromě běžeckých disciplin (3x200 a 1500m).

Test "Sed-leh" se provádí pouze v kategorii MD.

Navíc je pro prosincové měření zařazen povinně u všech kategorií ve druhém dni test na ledě 6x54 m.

Extraliga Juniorů a Extraliga SD od pondělí 28. do úterý 29. listopadu 2016:
 • Pondělí 28. listopadu 2016:
  • 1. Rychlost (agility)
  • 2. Rychlost (agility-hokej)
  • 3. Šplh (komplexní síla)
  • 4. 6-ti skok (odrazová síla)
  • 5. Flexibilita (předklon)
  • 6. Flexibilita (sepnutí rukou)
  • 7. Překážka - přeskoky (anaerobní silová vytrvalost)
 • Úterý 29. listopadu 2016:
  • 8.Benčpress opakovaně (silová vytrvalost)
  • 9.Test na ledě - 6x54 m
Extraliga MD od úterý 29. do středy 30. listopadu 2016:

 • Úterý 29. listopadu 2016:
  • 1. Rychlost (agility)
  • 2. Rychlost (hokej)
  • 3. Rychlost (komplex)
  • 4. Šplh (komplexní síla)
  • 5. 6-ti skok (odrazová síla)
  • 6. Flexibilita (předklon)
  • 7. Flexibilita (sepnutí rukou)
  • 8. Překážka - přeskoky (anaerobní silová vytrvalost)
 • Středa 30. listopadu 2016:
  • 9. Sed-leh (silová vytrvalost)
  • 10. Test na ledě - 6x54 m
Nutné je dodržovat rozložení testů do dvou dnů a pořadí testů. Testy v 1. den se provádějí po dni odpočinku a poté se již netrénuje. Testy 2. den následují po adekvátním rozcvičení. Po skončení testu na ledě 6x54 lze navázat tréninkem dle tréninkového plánu.

(Ligy J, SD a MD testují dle příslušného rozpisu na přelomu listopadu a prosince 2016).

Termín odeslání výsledků na ČSLH: pátek 9. prosince 2016.

Dále doporučujeme zařadit dle uvážení klubových trenérů další 2 kontrolní termíny: únorová přestávka a závěr sezony-duben 2016 (po skončení soutěže nebo po play-off).

Popis prosincových testů:
Pořadí provádění, testovaná schopnost (kapacita), název testu, hodnotící kritérium, poznámky a specifikace:
 • pro kategorie JUN, SD v sezóně 2016/17 ke stažení ZDE
 • pro kategorii MD v sezóně 2016/17 ke stažení ZDE

Poznámky

 • Funkční vyšetření pro soutěže ELMD, LJ, LSD, LMD pouze doporučujeme.
 • Výsledky testů se zaznamenávají do elektronických formulářů stejně jako v předchozích sezónách. Aktuální verzi poskytne p. Ochman, 602 557 787.
  • Vyplněné formuláře zasílejte na e-mailovou adresu vojta@czehockey.cz.
  • Legenda k zápisu výsledků do protokolu:
   • U všech testů se zapisuje jen nejlepší dosažený výsledek
   • U testu "Běh 3x200m" průměrný výsledek ze 3 běhů
   • U testu "Šplh" se do protokolu zapíše jedno z čísel 1-2-3 (1 vylezl bez přírazu, 2 vylezl s přírazem, 3 nevylezl)
   • U testu "Sed-leh" je postačující maximální počet opakování 50 a testovaný je zastaven v pokračování
   • U testu testu "Překlon" (-) znamená nedosah a (+) přesah v cm
   • U testu "Sepnutí rukou za zády" se zapíše jedno z čísel 1-2-3 (1 sepnutí prstů, 2 dotyk špičkou prstů, 3 neudělal) - pozor: test se provádí na obě strany a zapisuje se horší strana!
   • U testu "Benčpress" jsou nohy na lavičce nebo viz video
   • U bruslařského testu na ledě je povinností přeměřit pásmem vzdálenost 54m a vyznačit na ledě čáry,popř.umístit kužele,dbát na úplné zatavení hráče (brzda-ne bogna) za metou 54m

Instruktážní video

 • Video – popis a instruktážní provedení testů (ke stažení ZDE)

 
Slovník pro trenéry
 • polevit = easy off (ease up)
 • naslepo = blindly
 • zakřivení (čepele) = curvature (rounded off)
Aktuální články
Kalendář
Zpět
únor 2017
Dopředu
 
POÚTSTČTSONE
  
1
2
13
15
16
17
21
23
24
25
26
Doporučujeme
 
 
 
 

Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
 
Kontakt

Český svaz ledního hokeje z.s.
HARFA OFFICE PARK
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9
(zobrazit na mapě)


Spolkový rejstřík:
Městský soud v Praze, oddíl 4, vložka 852
IČ: 536440
Č. účtu: ČSOB 90718453/0300
Tel: +420 211 158 003
Fax: +420 233 336 096
E-mail:
office@czehockey.cz


Copyright

Copyright © 2017 – Ochranné známky, loga a fotografie z tohoto webu je možné použít pouze s výslovným souhlasem ČSLH.

RSS kanál

Hokej.cz

Frýdek přestřílel Hlaváče a spol, ve čtvrtfinále jde na Duklu. Most žije
(23.02.2017) WSM Liga zná kompletní osmičku čtvrtfinalistů, hokejisté Dukly vyzvou Frýdek-Místek. Rozhodl...

 

Přemůže Kladno strašáka? Ve čtvrtfinále selhalo dvakrát za sebou
(23.02.2017) Skládali jsme tým na play off, vysvětlovali před sezonou Rytíři, když obměnili kádr a přiv...

 

Série Sparty je fuč, Motor a Hradec jí daly 16 gólů. Tábor poprvé slavil
(23.02.2017) Zatímco starší dorostenci se už připravují na play off, elitní soutěže juniorů a mladšíh...